Smluvní podmínky


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle ustanovení čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako „Nařízení“ nebo „GDPR“).
Pension Adler je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. V případě dotazů, žádostí a dalších záležitostí týkajících se osobních údajů a jejich zpracování nás kontaktujte zde:
Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro veškeré činnosti zpracování osobních údajů prováděné firmou:
Pension Adler, Hůrka 67, 38226 Horní Planá

Ochrana osobních údajů
Při vyplnění rezervace / poptávky ubytování, objednání dárkového poukazu, poskytujete firmě Pension Adler některé Vaše osobní údaje. V některých případech můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat z důvodu našeho oprávněného zájmu, kterým je zejména rozvoj, propagace a zlepšování našeho podnikání.

Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování
a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), včetně z důvodu vedení evidenční knihy pro potřeby úhrady poplatku za rekreační pobyt (§ 7, odst. 3, zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).
b) ochrany svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je zajištění ochrany podkladů, které jste nám svěřili ke zpracování, ochrana našeho majetku.
c) evidence osobních údajů nad rámec povinností pro vedení evidenční knihy správcem (ubytovatelem), vyplývajících z § 3, odst. 4, zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
d) marketingovým účelům zaslání informací (novinky, aktuální cenové nabídky) zjišťování informací o Vaší spokojenosti se službami a akcemi
aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých služeb a obchodní sdělení ohledně nich Vašim potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Co jsou osobní a další údaje?
Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky, dotazu, poptávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. 

Komu předáváme Vaše osobní údaje?
V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR 2016/679 zpracováváme údaje níže uvedené pro zajištění Vašeho ubytování a služeb s tím spojených po dobu nezbytně nutnou pro plnění zákonných povinností: jméno, příjmení, adresa bydliště, věk. Uvedená data neposkytujeme dalším subjektům mimo zákonných nařízení.

Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?

Zajištění ubytovacích služeb, hostů, vedení evidence hostů (domovní knihy) : Jméno, příjmení, trvalý pobyt,datum narození, údaje z občanského průkazu či cestovního dokladu, registrační
značka automobilu, státní příslušnost,e-mailová adresa, telefonní číslo

Na základě jakého právního titulu zpracováváme osobní údaje?
Osobní údaje jsou zpracovávány:
- za účelem plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů smluvní stranou (smlouva o ubytovacích službách)
- plnění zákonných povinností, které se na správce vztahují (archivace, vedení evidence hostů, informační povinnost, součinnost s dozorovým orgánem)
- na základě oprávněného zájmu správce a na základě souhlasu zákazníků se zpracováním osobních údajů.

Může Správce zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu?
Ano, avšak pouze za účelem: - plnění právních povinností, které pro Správce vyplývají z obecně závazných právních předpisů (daňové či účetní povinnosti);
- oprávněných zájmů správce, za předpokladu, že tyto oprávněné zájmy nejsou v rozporu s Vašimi oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami.

Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze podobu nezbytně nutnou k naplnění účelu jejich zpracování.
Osobní údaje, které podléhají archivační povinnosti, jsou v případě tuzemských subjektů údajů
vymazány po uplynutí 4 letech a v případě zahraničních subjektů údajů po uplynutí 6 letech.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů jsou likvidovány v návaznosti na písemný
požadavek subjektu údajů, a to nejpozději ve lhůtě 1 měsíc od obdržení takového požadavku.
Obecně jsou Vaše osobní údaje odstraněny nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce poté, kdy pomine účel,
resp. právní důvod jejich zpracování.

Jak a kdy můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů?
Odvolat Vámi dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete prostřednictvím emailové
adresy lipno@pensionadler.com, telefonicky +420 604 506 873

Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které případně zpracováváme na základě jiného právního titulu.

Naše stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran.
Dovolujeme si upozornit, že neneseme odpovědnost za sběr, používání, uchovávání, sdílení ani
poskytování dat a informací takovými třetími stranami. Pokud poskytnete informace na stránkách
třetích stran, budou uplatněny zásady ochrany osobních údajů a podmínky poskytování služeb takových
stránek. Před poskytnutím osobních údajů vám doporučujeme si nejdříve přečíst zásady ochrany
osobních údajů webových stránek, které jste navštívili.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?
Správce přijal příslušné organizační a technické zabezpečení osobních údajů, odpovídající technologické
vyspělosti dostupných prostředků, které poskytují maximální míru ochrany Vámi poskytnutých osobních
údajů, a to jak při jejich shromažďování, tak i předávání příjemců, osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů?

- udělený souhlas se zpracováním údajů kdykoliv odvolat;
- osobní údaje opravit či doplnit vždy, kdy dojde k jejich změně a informovat příslušné orgány SVJ o takové změně;
- žádat omezení zpracování;
- vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

- požadovat přenesení osobních údajů
- mít přístup k osobním údajům
- být informován o porušení zabezpečení osobních údajů
- výmaz osobních údajů v určitých případech (včetně práva „být zapomenut“).

Jaké jsou nápravné prostředky v případě porušení Vašich práv?
V případě porušení Vašich práv spojených se zpracováním Vašich osobních údajů je Vaším právem podat
stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).